Podvojné účetnictví

umožňuje účtování po střediscích i zakázkách a sleduje vztahy účetních zápisů k dani z přidané hodnoty. Přístupová práva kontrolují přístup uživatelů k systému a změnám v údajích.

    Systém je možné nastavit na libovolné účetní období - hospodářský rok (například od dubna do března), které se nemusí shodovat s kalendářním rokem a může být při změně účetního období delší než 12 měsíců.
    Účetní deníky jsou rozděleny podle jednotlivých typů (banka, pokladna, faktury přijaté a vydané a obecné doklady). V rámci tohoto typu je možné dále členit deníky podle jejich významu. Účetnictví je tak mnohem přehlednější a vyhledávání dokladů rychlejší.
    Při pořizování dokladů je možné využít číselníku účetních předkontací (vzorů), číselníků, kopírování řádků, kopírování popisu řádků, mazání, vkládání prázdného řádku a pod. Pořídit nový doklad lze také zkopírováním některého z předchozích dokladů.

    Řádky bankovních výpisů lze automaticky zaúčtovávat podle zadaného variabilního symbolu. Po jeho zadání systém dohledá účetní zápis se stejným variabilním symbolem a předbídne zaúčtování. Zároveň dojde ke spárování v saldokontu. Bankovní výpisy lze také importovat  ze souborů různých bank včetně automatického zaúčtování a spárování s pohledávkami a závazky.
    Před uložením dokladu probíhá kontrola správnosti. K uloženým dokladům se lze vracet a provádět jejich opravy nebo výmaz.
    Tiskové sestavy a výstupní informace poskytuje systém ihned po provedení transakce bez nutnosti uzávěrek. Bezprostředně po zaúčtování dokladu je zaktualizován stav účtů, který se okamžitě promítne ve všech tiskových sestavách (výpisy z hlavní knihy a účetních deníků, rozvahy a výsledovky, sestavy DPH členěné do kategorií podle daňového přiznání, Cash flow, pohyby na účtech) a při prohlížení stavu účtů.
    Součástí agendy je sledování vyrovnanosti dodavatelsko-odběratelského saldokonta s okamžitým ručním nebo automatickým párováním při pořizování dokladů.
    Systém umožňuje také plánování v různém členění a porovnávání plánů se skutečností.
    Ve spolupráci s firmou Sagit jsme připravili přímé propojení systému MARK s účetním a daňovým infosystémem DELFÍN obsahujícím podrobný výklad ke každému účtu.

                      Fakturace a pokladna                  

Způsob práce v knihách faktur a v pokladních knihách je velmi podobný. Knihy faktur (platí i pro pokladní knihy) a účetní deníky jsou vzájemně provázány. Mají stejný název a pod stejným pořadovým číslem najdete prvotní doklad (fakturu nebo pokladní doklad) i účetní doklad s jeho zaúčtováním. Knihy faktur vydaných a přijatých a pokladní knihy lze členit podle jejich významu na maximální počet 99 knih.
    Pořadí a variabilní symbol faktury se automaticky předbízí podle definovaného klíče. Do textu faktury lze zapisovat libovolný text nebo je možné využít tabulku položek, která automaticky dopočítá výsledné částky a zarovná text do sloupců. Po jejím uložení dojde k zapsání součtu částek do celkové částky faktury a k propočtu DPH.
    Při zápisu pokladního dokladu, na kterém není dopočítáno DPH, lze zvolit způsob výpočtu DPH tak, aby z celkové částky bylo DPH rozpočítáno automaticky. Na posledním pokladním dokladu je vždy zobrazen aktuální konečný stav pokladny.
    Fakturu i pokladní doklad je možné po uložení ihned tisknout i zaúčtovat. Pořizovat prvotní doklady lze také kopírováním. Zaúčtování může být automatizováno pomocí číselníku účetních vzorů a předkontací. Pro tisk faktur a pokladních dokladů je možné definovat vlastní formuláře doplněné například o logo firmy.
    V knihách je umožněno opravovat, opakovaně tisknout, zaúčtovat, opravovat zaúčtování, mazat, kopírovat atd. Kdykoliv lze tisknout knihy faktur, pokladní knihy, seznamy neuhrazených faktur a pomocí vlastních definic tisknout sestavy obsahující vybrané údaje, které splňují zadané podmínky.
     Knihy faktur a pokladny lze vést také v cizích měnách s automatickým přepočtem podle kurzovního lístku.
     Samostatnou částí je tvorba a tisk příkazů k úhradě. Kopie příkazu k úhradě obsahuje podrobný popis ke každému řádku příkazu. Příkazy k úhradě mohou být do banky předávány pomocí modemu nebo internetu.
 

Adresář firem 

je pomocnou agendou nejen pro uchování základních údajů o obchodních partnerech, ale také pro sledování vzájemné obchodní bilance.
    Pro jednotlivé obchodní partnery je možné nastavit specifické údaje (poštovní adresu, splatnost faktur, slevy, cenové kategorie, penalizační procento, kód tónu upomínky, zahraniční měnu pro fakturaci atd.).
    Tento číselník je automaticky doplňován při zápisu faktury nebo pokladního dokladu a je přístupný všude, kde se jeho údaje využívají.

 

Údaje číselníku obchodních partnerů lze využít pro tisk sestav podle zadaných podmínek, obchodní korespondence nebo štítků.