Mzdy 

Níže je uveden popis verze programu mezd určené pro OS Windows 32 bitů.

Modul mezd komplexně řeší mzdovou agendu velkých i malých firem. Zpracování je rychlé a rozsah mzdových položek a vzorců výpočtů je volitelný. Zpracovává mzdy zaměstnanců s libovolným typem pracovních kalendářů a druhem pracovněprávního vztahu.
    Údaje zaměstnance jsou uloženy na jednotlivých kartách podle obsahu - karta personálních údajů, matričních údajů, karta srážek a bankovních účtů zaměstnance, karta rodinných příslušníků, nemocenské dávky a mzda zaměstnance. Se všemi kartami je možno pracovat zároveň přepínáním mezi záložkami pomocí myši nebo funkčních kláves.
    Před zpracováním mzdy zaměstnance systém předbídne fond pracovní doby, pravidelné srážky a příplatky a případně nemocenskou. Po doplnění neodpracované doby, příplatků, rozčlenění na jednotlivé zakázky apod. je vypočítána mzda. Kompletní mzda zaměstnance včetně všech odvodů je stále na obrazovce a umožňuje vizuální kontrolu již při zadávání.
    Při ukládání mzdy probíhají nastavené kontroly správnosti výpočtu.
    Program zajišťuje správný výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daní a respektuje všechna specifika daná zákony.
    Pomocí definovatelných tiskových sestav lze tisknout libovolné sestavy ze všech údajů zaměstnanců. Základní sestavy jsou: výplatní pásky, výčetky platidel, podpisové listy, rekapitulace, mzdové listy, sestava odvodů sociálního a zdravotního pojištění rozdělená podle zdravotních pojišťoven, přehled sociálního pojistného malé a velké organizace, přehledy o platbě zdravotního pojištění, kontrolní sestavy vypočtených průměrů, odvody daní,  potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení pro sociální dávky, zápočtové listy, soupis nemocenských dávek a další sestavy a formuláře. Příkazy k úhradě je možné tisknout nebo posílat do banky modemem nebo internetem. Na základě definice zaúčtování mezd je vytvořen účetní doklad, který lze převést do účetnictví.
    Opravy mezd lze dělat jednoduše průběžně v období zpracování mezd až do okamžiku zaúčtování a uzávěrky měsíce. Při přechodu na další čtvrtletí probíhá automatický výpočet průměrů. Po ukončení roku můžete zpracovat roční zúčtování daně.

Moduly Mzdy a Personální management jsou také dodávány samostatně nebo jako součást jiných ERP.

 

Zpracování mezd - detail

Systém zabezpečuje komplexní zpracování mezd zaměstnanců ve všech typech a velikostech organizací, s odlišným typem pracovních kalendářů a pro všechny druhy pracovněprávních vztahů.

    Množství, skladbu a vzorce pro výpočet mzdových složek lze nadefinovat pomocí instalačního modulu tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám organizace. Při změnách vnitřních mzdových předpisů lze pomocí tohoto modulu operativně přizpůsobit systém novým podmínkám.

   Zpracování mezd je velmi přehledné a rychlé. Vychází z údajů zachycených v jednotlivých databázích pracovníka. Interaktivní výpočet mzdy přímo na obrazovce poskytuje přehlednost a možnost okamžité kontroly

    V horním řádku obrazovky je záhlaví zaměstnance s jeho základními údaji. V tomto záhlaví můžete vyhledávat zaměstnance pomocí čísla nebo příjmení, listovat postupně všemi zaměstnanci, případně si zobrazit seznam všech zaměstnanců v různém setřídění. Jeden zaměstnanec může mít několik souběžných pracovních poměrů.

    Pod záhlavím zaměstnance jsou záložky se všemi jeho kartami (mzdová, matriční, personální, srážky, rodinní příslušníci atd.) Se všemi kartami je možno pracovat zároveň přepínáním mezi záložkami pomocí myši nebo funkčních kláves.

    Karta personálních údajů obsahuje základní informace o zaměstnanci, některé z nich jsou použity pro tisk mzdových listů. Ze všech údajů můžete tvořit libovolné sestavy. Personální data jsou v případě propojení s agendou pro vedení personalistiky a řízení lidských zdrojů automaticky přebírána.
    Matriční údaje přímo souvisí s výpočtem mzdy. Je zde potřeba zadat, zda zaměstnanec má měsíční nebo hodinovou mzdu, zda podal daňové prohlášení, jedná-li se o zaměstnance pobírající některý z důchodů a pod.
    Pokud má daný zaměstnanec srážky ze mzdy nebo pravidelně se opakující příplatky, zadáme pravidelné srážky nebo příplatky do karty srážek a pravidelných příplatků.
    Účty peněžních ústavů, na které mají být srážky zaměstnance posílány, lze zadat do karty bankovních účtů. Podle těchto účtů se mohou automaticky tisknout příkazy k úhradě (také posílat modemem nebo internetem). Srážky do spořitelny lze také posílat hromadně na disketě.
    Karta rodinných příslušníků obsahuje údaje o rodinných příslušnících, především dětech, na které zaměstnanec uplatňuje odpočitatelné položky.
    V případě, že zaměstnanec pobíral v aktuálním měsíci nemocenské dávky, vložíme záznam o nemocenské. Systém dávku dopočítá automaticky.
    Před zpracováním mzdy zaměstnance systém předbídne fond pracovní doby, pravidelné srážky a příplatky a případně nemocenskou. Po doplnění neodpracované doby (například dovolené), příplatků, prémií a pod., je vypočítána mzda. Mzda se objeví na obrazovce celá, včetně výpočtu sociálního a zdravotního pojištění a daní, až po položku "K výplatě". Zobrazeny jsou pouze obsazené položky. Výhodou tohoto interaktivního způsobu výpočtu je okamžitá možnost vizuální kontroly. Opravy mezd je možné dělat kdykoliv před začátkem zpracování dalšího měsíce.

 

Správný výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daní je zajištěn systémem a respektuje všechna specifika daná zákony.

    Mzdu zaměstnance lze členit na jednotlivé zakázky (projekty) nebo na různá střediska. Jednoduchým způsobem můžete také zadávat mzdu zaměstnance, který pracuje na různých úkolech za různý mzdový tarif nebo úkolovou mzdu.

    Při ukládání mzdy probíhají nastavené kontroly správnosti výpočtu (zda zaměstnanec má zadán průměr na dovolenou, jestli nepřekročil nárok na dovolenou, jedná-li se o důchodce do 2 let od nároku na důchod, zda jeho mzda není vyšší než dvojnásobek životního minima, zda splnil fond pracovní doby a pod.)

    Po zpracování mezd můžete ihned tisknout tiskové sestavy. Zadání tiskových sestav lze definovat (volit setřídění, omezení, součtování, směr výstupu, velikost písma atd.) a uložit pro další použití. Základními typy tiskových sestav jsou:

    • výplatní pásky
   
výčetky platidel - mincovky
   
podpisové listy
   
rekapitulace
   
mzdové listy
   
sestava odvodů sociálního pojištění
   
sestava odvodů zdravotního pojištění rozdělená podle zdravotních pojišťoven
   
přehled sociálního pojistného malé organizace
   
přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách pro velkou organizaci
   
přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
   
kontrolní sestavy vypočtených průměrů
   
odvody daní
   
potvrzení o zdanitelných příjmech
   
potvrzení pro sociální dávky
   
podklady pro evidenční listy
   
zápočtové listy

    • soupis nemocenských dávek
   
příkazy k úhradě (předávání do banky je možné také  modemem nebo internetem)
   
účetní doklad

    kontrolní sestavy bankovních účtů
   
sestavy rodinných příslušníků
   
podklady pro statistické výkazy

    a jiné sloupcové sestavy s možností definování

    Pomocí definovatelných sloupcových sestav lze tisknout vlastní přehledy a sestavy ze všech údajů mzdové agendy - mzdových, personálních, matričních, rodinných příslušníků, srážek (seznamy prémií, součty přesčasů za zvolené období, výpis adres zaměstnanců, seznam spoření, pojištění a půjček, zůstatky dovolené, různé statistiky a další). Uživatelský generátor výstupních sestav umožňuje definovat obsah, filtr vybíraných údajů a také vzorce výpočtu tištěných údajů.      

    Údaje mzdové agendy lze také vybírat do speciálních definovatelných sestav a formulářů nebo připravovat pro export do jiných systémů ve tvaru DBF pro MS Office, v běžném databázovém souboru DBF, HTML souboru nebo textovém souboru TXT, CSV, případně si prohlížet vybrané záznamy v zobrazené tabulce.

   Systém lze provázat s různými manažerskými informačními systémy (MIS).

    Mzdy lze také automaticky zaúčtovat do podvojného účetnictví na základě vlastní definice.

    Po zpracování všech mezd, vytištění sestav, poslání odvodů a nejlépe i vyplacení mezd je provedena uzávěrka měsíce. Uložené údaje lze kdykoliv prohlížet nebo tisknout (také součtovat za více období), tisknout z nich potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení pro dávky SSP, dělat roční zúčtování daně včetně tisku formulářů a souhrnných sestav a pod.        

    Při uzávěrce měsíce dochází také ke kumulaci některých matričních údajů (dny čerpané dovolené, odpracované měsíce a dny pro výpočet nároku na dovolenou v rámci roku, celkově odpracované přesčasové hodiny, převody náhradního volna  apod.), na přelomu roku k výpočtu nároků na dovolenou atd. Na přelomu čtvrtletí dochází k přepočtu průměrů podle nastavených parametrů a jejich zapsání do matričních karet. Do průměru na dovolenou jsou automaticky také rozpočítávány částky vyplacené za delší období než kalendářní čtvrtletí.

Kromě základních funkcí systém dále nabízí:

výpočet a kontrolu podpůrčí doby
přepočet evidenčních stavů
výpočet podkladů pro 13. a 14.plat

hromadné změny údajů
hromadné kontroly mezd
přípravu pro předání srážek mezd pro Českou spořitelnu na disketách
přípravu pro předání částek penzijního pojištění pro penzijní fondy na disketách
přípravu pro předání údajů vyžádaných statistickým úřadem na disketách
export údajů do textových a tabulkových procesorů
generátory sestav
výstupy na obrazovku, na tiskárny (lokální, síťové), do souborů a na jiná zařízení
prohlížení a uchování více sestav najednou
uchování zadání definující sestavu
zabezpečení dat pomocí přístupových práv
vytváření bezpečnostních kopií pro obnovu dat po havárii
kontroly konzistence dat a vazeb
archivaci dat a jejich opětovné zpřístupnění
transparentní přístup k archivovaným datům

Systém lze rozšířit o :

přípravu podkladů pro zpracování mezd na různých pracovištích a centrální zpracování mezd
vstup z absenčních karet (docházky)
externí vstup mzdových podkladů

Systém Mzdy může pracovat zcela samostatně nebo být propojen se systémem Personální management. Při propojení s personální agendou dochází k automatickému převodu údajů o zaměstnancích z personální evidence do mzdové. Období zpracování personálních údajů je nezávislé na období zpracování mezd. K převodu dat do mzdové agendy dochází až v okamžiku začátku platnosti nových údajů. Pomocí uživatelské definice lze ovlivnit, které údaje mají být převáděny.