MZDY a PERSONÁLNÍ  MANAGEMENT

            Systém Mzdy a Personální management zpracovává data zaměstnanců, zabezpečuje komplexní zpracování mezd zaměstnanců a pomocí dalších návazných evidencí umožňuje efektivní řízení lidských zdrojů.

            Systém je rozdělen do základních částí Zaměstnanci, Organizační struktura, Systemizace, Zpracování mzdy. Systém může být doplněn o Evidenci uchazečů o zaměstnání, Evidenci dokumentů a Evidenci docházky. Všechny části jsou vzájemně propojeny a zároveň je možné k nim přistupovat samostatně.

            V části Zaměstnanci jsou sledovány údaje o všech zaměstnancích v organizaci a o jejich pracovních poměrech včetně případného zařazení na pracovní místa v rámci organizační struktury firmy.

 

            Organizační struktura je definována jednotlivými organizačními jednotkami a jejich vzájemnou podřízeností, nadřízeností.

Definice organizační struktury umožňuje tisknout organizační schémata základní i podrobná včetně zaměstnanců na jednotlivých organizačních jednotkách nebo pracovních  místech.

            V části tvořící systemizaci pracovišť jsou definovány funkce a pracovní místa, která jsou v organizaci vytvořena, ať už jsou obsazena zaměstnancem nebo ne. 

 

            Pracovní místo popisuje jeho začlenění do organizační struktury, mzdové zařazení, zařazení podle kategorizace prací, evidenci rizik a kromě dalších údajů především požadované zdravotní a kvalifikační předpoklady a odborné způsobilosti s definovanou periodicitou pro obnovování platnosti.

            Součástí systému je také Plánování kvalifikačních a vzdělávacích akcí a Plánování lékařských prohlídek.

            Porovnáním kvalifikačních požadavků nebo požadavků na zdravotní prohlídky u pracovního místa, skutečné kvalifikační nebo zdravotní způsobilosti zaměstnance a případně délky platnosti již absolvované akce (prohlídky) systém vybírá a nabízí kandidáty na zařazení do kurzů, školení, lékařských prohlídek atd. Na základě tohoto výběru a automaticky tvoří veškerou dokumentaci pro zařazené účastníky (pozvánky, prezenční listiny, záznamy o přípravě atd.). Po absolvování akce dojde k zápisu kvalifikace nebo lékařské prohlídky k jednotlivým zaměstnancům. Součástí agendy jsou také informace o místě, datu a délce trvání, pořadateli akce, lékaři, ceně atd.

            Část Zpracování mzdy zabezpečuje komplexní zpracování mezd zaměstnanců v organizacích, s různým typem pracovních kalendářů a pro všechny druhy pracovněprávních vztahů.

            Množství, skladbu a vzorce pro výpočet mzdových složek lze nadefinovat tak, aby odpovídaly potřebám organizace. Při změnách vnitřních mzdových předpisů lze operativně přizpůsobit systém novým podmínkám.

            Údaje o zaměstnancích využívané pro zpracování mzdy jsou vedené ve dvou základních částech Zaměstnanci a Zpracování mezd. Část Zaměstnanci obsahuje personální údaje (její popis je uveden výše), v agendě Zpracování mezd probíhá měsíční zpracování mezd. Obě agendy jsou vzájemně propojeny a lze v nich pracovat současně.

Období zpracování personálních údajů je nezávislé na období zpracování mezd. Údaje jsou pořizovány s datem platnosti a pokud se jedná o údaj ovlivňující zpracování mezd, je pro výpočet mzdy použit až v období, ve kterém začíná jeho platnost. Pracovník personálního oddělení tak může pracovat v reálném čase, aniž by nějak zasahoval do práce mzdového oddělení. Pokud je funkce personalisty kumulována s funkcí mzdové účetní, i když se jedná o jednotná data, může mzdová účetní současně pořizovat nová data k aktuálnímu dni a zpracovávat mzdy za předchozí měsíc.

            Před zpracováním mzdyzaměstnance systém předbídne fond pracovní doby, pravidelné srážky a příplatky a případně nemocenskou. Po doplnění neodpracované doby (například dovolené), příplatků, prémií a pod., je vypočítána mzda. Mzda se objeví na obrazovce celá, včetně výpočtu sociálního a zdravotního pojištění a daní, až po složku "K výplatě". Zobrazeny jsou pouze obsazené složky. Výhodou tohoto interaktivního způsobu výpočtu je okamžitá možnost vizuální kontroly. Opravy mezd je možné dělat kdykoliv před začátkem zpracování dalšího měsíce.

            Složky mzdy lze také importovat z jiných systémů, např. docházky, výrobního software nebo také jednoduchým způsobem z excelovské tabulky. Výpočet pak může proběhnout hromadně pro všechny zaměstnance.

            Správný výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daní je zajištěn systémem a respektuje všechna specifika daná zákony.

            Po zpracování mezd probíhají nastavené kontroly správnosti výpočtu (zda zaměstnanec má zadán průměr na dovolenou, jestli nepřekročil nárok na dovolenou, zda splnil fond pracovní doby apod.)

    

            Vedení personálních a mzdových údajů umožňuje zaměstnavateli prostřednictvím určených agend v rámci systému plnit povinnosti vyplývající ze zákonů vůči zdravotním pojišťovnám, sociální pojišťovně, finančnímu úřadu, úřadu práce, statistickému zjišťování a zaměstnancům.

            Zaměstnavateli umožňuje systém výběry, zobrazování, tisk a export dat různými způsoby podle potřeb vyhodnocování a další práce s údaji.

            Pomocí uživatelského generátoru lzevytvářet vlastní přehledy, sestavy, výběry a exporty do různých formátů ze všech údajů (seznamy prémií, součty přesčasů za zvolené období, výpis adres zaměstnanců, seznam spoření, pojištění a půjček, zůstatky dovolené, různé statistiky a další) nebo např. tzv. multidimenzionální tabulky umožňující pomocí jednoho nadefinovaného zadání vytvořit rozbory požadovaných dat z různých úhlů pohledu jednoduchým přetažením vybraných datových polí do zóny výběru (např. jednou po střediscích, pak po kategoriích, následně po jednotlivých zaměstnancích atd.)

            Výplatní pásky a podpisové listy lze odesílat e-mailem přímo jednotlivým zaměstnancům, nebo na jednotlivá výplatní místa. Také ostatní výstupy lze odeslat e-mailem vybraným adresátům.

            Komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem probíhá elektronicky.

            Mzdy lze také automaticky zaúčtovat do podvojného účetnictví na základě vlastní definice.

     
Systém umožňuje definování:

skladby, názvů a výpočtů mzdových složek

číselníků, strukturálních číselníků

výběrů a exportů dat

formulářů a dokumentů

 

Systém lze rozšířit o  (viz podrobný popis dále) :

evidenci dokumentů

evidenci uchazečů o zaměstnání

docházkový systém a externí vstup mzdových podkladů

webová aplikace k prohlížení mzdoých a personálních údajů zaměstnance

testing, hodnocení, dotazníky, samovzdělávání

aplikace pro zpřístupnění údajů účastníkům vzdělávacích/kvalifikačních akcí

            provázání s různými manažerskými informačními systémy

            provázání s různými docházkovými systémy

 

 

EVIDENCE DOKUMENTŮ

            Jedná se o systém, který je určen pro vytváření dokumentů pomocí nadefinovaných šablon, evidenci libovolných dokumentů (DOC, PDF, JPG ...), rozesílání dokumentů např. prostřednictvím e-mailové pošty jednotlivě, nebo hromadně. Všechny potřebné dokumenty jsou tak kdykoliv oprávněným pracovníkům k dispozici.

            Evidenci dokumentů lze například využít k tisku, rozesílání a zaevidování:

            - pracovních smluv

            - mzdových nebo platových výměrů

            - dokladů o vzdělání

            - dokladů o absolvování kurzů a školení

            - popisů pracovních míst

            - protokolů, dotazníků, oběžníků

            - vytýkacích dopisů

            - výpovědí

            a jiných dokumentů

 

 

EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

            Agenda evidence uchazečů obsahuje základní údaje o uchazeči o zaměstnání rozšířené o možnost evidovat další údaje:

- omezení pracovní schopnosti (druh a % snížení)

- zda se jedná o absolventa (pro možnost čerpání dotací)

- předpokládaný možný úvazek

- záznam o tom, zda se zaměstnanec zúčastnil pohovoru

- původ kontaktu na uchazeče (agentura, z webu, uchazeč poslal kontakt sám atd.)

- zda uchazeč "poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů" (včetně možnosti uchování elektronické kopie souhlasu v agendě dokumentů)

- tabulka vhodných zařazení a úrovní vhodnosti tohoto zařazení

- poznámky formou seznamu poznámek s datem pořízení, zkratkou a textem poznámky

Uchazeče je možné filtrovat podle omezení pracovní schopnosti, absolvent, předpokládaného zařazení, bydliště apod. Vybrané uchazeče lze automaticky zařadit mezi zaměstnance.

 

EVIDENCE DOCHÁZKY

            Jedná se o webovou aplikaci. Uživatel, např. vedoucí pracovník, má aplikaci přístupnou odkudkoliv, kde má k dispozici internet a funkční internetový prohlížeč.

            Aplikace je určena pro evidenci informací o příchodech a odchodech, směnách, absencích, příplatcích, odpracované době zaměstnanců během celé pracovní doby.

            Docházku lze pořizovat několika způsoby. Lze využít předvyplnění docházky podle plánovacích kalendářů nebo předem nadefinovaných typů směn, případně lze pořídit docházku také jako měsíční souhrn. Příplatky jsou automaticky generovány podle typu doplněné směny.

            Zároveň systém umožňuje pořizování měsíčních složek mzdy (např. prémií, odměn) vedoucími zaměstnanci.

            Souhrnné údaje z pořízené docházky jsou po případném určení počtu přesčasových hodin k proplacení a uzávěrce docházky využity pro zpracování mezd.

            Tento subsystém lze propojit s elektronickým snímáním identifikačních karet dalších dodavatelů.

 

WEBOVÁ APLIKACE K PROHLÍŽENÍ MZDOVÝCH A PERSONÁLNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

            Jedná se o webovouaplikaci. Uživatel, např. vedoucí pracovník, má aplikaci přístupnou odkudkoliv, kde má k dispozici internet a funkční internetový prohlížeč.

            Aplikace umožňuje vedoucím zaměstnancům nahlížet do dat zaměstnanců a dělat výběry z dat.

Umožňuje:

- zobrazování základních údajů o zaměstnancích: osobní číslo, jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail, druh důchodu, řidičský průkaz, nejvyšší dosažené vzdělání, kvalifikační způsobilosti, omezení pracovní schopnosti, zdravotní omezení,

- zobrazování údajů o jejich pracovních poměrech: druh pracovního poměru, datum jeho začátku, datum ukončení, druh pracovní smlouvy (na dobu určitou, neurčitou), pracovní smlouva platná do, týdenní pracovní doba skutečná, denní pracovní doba, délka zkušební doby, organizační jednotka, kategorie, funkce, pracovní místo, plánovací kalendář, typ pracovní doby, směnný provoz, dovolená (převod z loňska, nárok, čerpáno, zůstatek), mzdové zařazení (tarifní mzda, osobní příplatek),

- zobrazování dokumentů evidovaných u zaměstnance

- výběry: konec zkušebních dob, konec pracovních smluv na dobu určitou, narozeniny, zůstatky dovolené, ukončení pracovních poměrů,

Dále umožňuje za předpokladu užívání agendy o evidenci uchazečů:

- zobrazování základních údajů o uchazečích o zaměstnání: základní údaje (viz zaměstnanec), absolvent školy (bez předchozího zaměstnání), předpokládané zařazení,

- výběry podle předpokládaného zařazení, podle indikace o absolventovi.


TESTING, HODNOCENÍ, DOTAZNÍKY, SAMOVZDĚLÁVÁNÍ 

Systém MZDY a PERSONÁLNÍ MANGEMENT je možné také rozšířit o část obsahující:

- testování zaměstnanců, pre/post-testing

- definování vlastních formulářů pro dotazníky a  testy u vzdělávacích akcí a definování formulářů pro hodnocení zaměstnanců,

- agendu hodnocení zaměstnanců,

- agendu testů (pre/post) zaměstnanců zařazených do kvalifikační a vzdělávací akce,

- agendu dotazníků a hodnocení kvality vzdělávací akce ze strany zaměstnance-účastníka akce,

- agendu vzdělávacích kurzů samostudia (e-learning formou seznamu odkazů na studijní materiály umístěné na firemním intranetu nebo veřejném webu),

- agendu evidence vybraných indexů KPI u zaměstnanců-účastníků vzdělávacích akcí, evidence hodnot KPI v období před vzdělávací akcí a po akci,

- agendu vyhodnocování úspěšnosti školení a vzdělávací akce na základě porovnání pre/post testů, vyhodnocení dotazníků na účastníky vzdělávací akce, porovnání hodnot KPI před a po akci.

 

Aplikace pro zpřístupnění údajů účastníkům vzdělávacích/kvalifikačních akcí

Tato aplikace umožňuje:

- zpřístupnění údajů kvalifikační a vzdělávací akce jednotlivým účastníkům akce k vyplnění dotazníků, testů a ke studiu materiálu e-learningu, hodnocení zaměstnanců,

- zobrazení vybraných údajů kvalifikačních způsobilostí a údajů  o vzdělání u zaměstnanců pro vedoucí zaměstnance na základě omezení přístupovými právy.