Případová studie:   


Aplikační software pro společnost Masný průmysl - Krásno, spol. s r. o.

Cílem vývoje a nasazení nových aplikací bylo využití možností moderních informačních technologií, doplnění chybějících článků mezi jednotlivými agendami, zajištění maximální provázanosti, zjednodušení a sjednocení způsobu práce a sjednocení datové základny.

Jednou z řešených oblastí byla oblast spojená s evidencí a prací zaměstnanců: evidence docházky a provedených prací, optimalizace denního využití pracovních sil, evidence zaměstnanců a výpočet mezd atd.

Další řešení mělo nahradit ruční práci při tvorbě kalkulací prodeje zboží.

Profil zákazníka

Masný průmysl – Krásno, spol. s r.o. je společnost s bohatou tradicí výroby masa a masných výrobků trvající přes 100 let. Společnost působí na trhu pod svým jménem od roku 1993. Navázala na tradici zpracování masa na Valašsku a dále významným způsobem rozvíjí svůj obor. Od roku 1999 má společnost certifikát řízení jakosti podle normy ISO 9001.

V rámci profesního vývoje buduje a modernizuje provozy a prodejny a pozitivně tím působí i na životní prostředí.

Výchozí stav

Společnost řešila v roce 2001 problém s nedostatečným provázáním mezi elektronickou evidencí docházky, evidencí vyrobeného množství výrobků zaměstnanci, výpočtem úkolových mezd a následným převodem již zaznamenaných a vypočtených údajů do komplexního zpracování mezd. Také zde chyběl systém, pomocí něhož by bylo možné plánovat lepší využití pracovních sil.

Pro zpracování dat z této oblasti bylo doposud využíváno elektronického systému sledování příchodů a odchodů, systému řízení výroby JBA a aplikací pro výpočet úkolových mezd a pro komplexní zpracování mezd pracujících pod operačním systémem MS DOS. Tyto aplikace nebyly vzájemně provázány a výsledky výpočtů a zaznamenaná data z jedné aplikace musely být ručně pořizovány do další aplikace.

Dále bylo nutné nahradit obtížně udržovatelný a časově náročný původní systém tvorby kalkulací prodeje zboží. Tyto kalkulace byly zpracovávány v tabulkovém procesoru Excel.

Požadavky na řešení

Hlavním požadavkem společnosti bylo nahradit některé zastaralé a novým požadavkům nevyhovující aplikace, začlenit fungující aplikace a doplnit chybějící mezičlánky tak, aby bylo odstraněno pracné opětovné ruční pořizování již existujících dat a zvýšila se možnost jejich využití pro další důležitá vyhodnocování.

Společnost požadovala nahradit původní aplikaci pro výpočet úkolových mezd moderní aplikací, která by byla schopná importovat elektronicky snímané údaje o příchodech a odchodech zaměstnanců z existujícího systému, importovat údaje o výrobě ze systému JBA, a tyto údaje společně s dalšími vstupy zpracovávat, vypočítávat úkolovou mzdu zaměstnanců, zpracované údaje automaticky převádět do mzdy zaměstnance a následně účtovat mzdové náklady adresně podle místa jejich vzniku.

Vzhledem k tomu, že společnost má dvě místně oddělené provozovny, bylo jejím dalším požadavkem zajištění oboustranného propojení těchto provozoven s cílem průběžné synchronizace dat pomocí internetové aplikace.

Dalším požadavkem byla změna systému pro komplexní zpracování mezd a sledování lidských zdrojů, který by umožňoval také sledovat kvalifikační požadavky na pracovní pozice, požadavky na vzdělávání a lékařské prohlídky apod.

Pro optimalizaci využití pracovních sil vyvstala potřeba co nejjednodušeji řídit nabídku a poptávku volných pracovních sil na úsecích výroby. Bylo nutné zavést jednoduchý a přehledný systém přístupný co největšímu počtu oprávněných uživatelů – mistrů.

Součástí požadavků bylo také vytvoření samostatného modulu pro tvorbu kalkulací prodeje zboží s přímými vazbami na zavedený systém ERP.

Informace získané z těchto aplikací bylo třeba předávat dalším již zavedeným finančním aplikacím a systémům pro podporu a rozhodování vedoucích pracovníků. Velký důraz byl kladen na možnosti tiskových výstupů a export dat ve standardních formátech – XLS, HTML, DBF, TXT.

Řešitel

Na základě výběrového řízení byla pro komplexní řešení vybrána firma Valet MT, spol. s r.o. K dodávce standardních modulů pro zpracování mezd, personálního managementu a docházky vyvinula nové aplikace a upravila standardní aplikace na míru.

Firma Valet MT, spol. s r.o. se vývojem aplikačního software zabývá již od roku 1991. Od roku 1995 nabízí své produkty ve verzích pro operační systém MS Windows. Pro práci s daty technologií klient/server jsou využívány také databázové servery MS SQL.

Forma řešení

Pro řešení aplikací byla zvolena architektura klient/server s využitím nejnovějších technologií firmy Microsoft.

Aplikace pro optimalizaci denního využití pracovních sil byla kvůli jednoduchému způsobu práce pro uživatele navržena jako intranetová aplikace.

Aplikace jsou integrovány s produkty Microsoft (Windows, Office) a v plné míře využívají dnes již standardní uživatelský interface platformy Windows. Integrace znamená i snadné využití doplňkových nástrojů: MS Excel, Word, Access ...

Použité prostředky

Datová základna aplikací je provozována na databázi Microsoft SQL Server 2000. Na uživatelských stanicích používají aplikace operační systém Windows 9x nebo Windows XP. Výstupy dat jsou ve formátech HTML, TXT, DBF nebo přímo pro Excel a je možno je dále zpracovávat v prostředí Microsoft Office.

Intranetová aplikace pro optimalizaci využití pracovních sil ve výrobě pracuje s Internet Information Serverem a databázovou základnou MS SQL 2000 na straně serveru. Uživatel se může připojit z libovolné stanice v intranetu, na které je nainstalován Internet Explorer.

Průběh implementace

Implementace systému byla rozdělena do tří hlavních fází. V prví fázi byly implementovány standardní aplikace systému MARK – Evidence docházky a zpracování úkolových mezd, Mzdy a Personální management. Tyto aplikace byly upraveny podle požadavků společnosti, byly doplněny o importy z elektronického systému sledování docházky a systému řízení výroby, které společnost vyžívá, a o synchronizaci dat mezi provozovnami pomocí nové internetové aplikace. Tato fáze probíhala od září 2001 do února 2002.

V druhé fázi byly programovány aplikace na míru - Optimalizace denního využití pracovních sil a Plánová kalkulace prodeje zboží a rozpočet režijních nákladů podle plánů prodeje.

Aplikace Optimalizace denního využití pracovních sil je určena k vnitropodnikovému nabízení volných pracovních sil a poptávání po chybějících pracovních silách prostřednictvím tzv. "vyrovnávacího střediska", přerozdělení volných pracovních kapacit mezi středisky a sledování a účtování doplatků mzdových nákladů k tíži vyrovnávacího střediska.

Aplikace Plánová kalkulace prodeje zboží a rozpočet režijních nákladů podle plánů prodeje umožňuje, na základě plánovaného objemu prodeje a úplných výrobních nákladů, slev a režijních nákladů na jednotku zboží, přesnější kalkulaci prodejních cen pro jednotlivé zákazníky, plánování výroby a zjišťování předpokládaného hospodářského výsledku. Tato fáze byla realizována v období od února do června 2002.

V třetí fázi budou aplikace rozšířeny o další funkce. Aplikace Plánová kalkulace prodeje zboží bude rozšířena o porovnávání plánovaných nákladů se skutečnými výrobními a prodejními náklady. Aplikace pro zpracování úkolových mezd bude rozšířena o porovnávání skutečné produktivity práce s plánovanou produktivitou. Rozšíření funkcí bude realizováno do září 2002.


Přínosy


Hlavním přínosem nasazeného řešení je lepší propojení a využití podnikových aplikací, zvýšení efektivity práce všech uživatelů systému v rámci společnosti. Vzájemná provázanost aplikací omezila ruční pořizování dat, zrychlila práci a omezila vznik chyb.

Aplikace programované na míru doplnily systém o potřebné agendy, které dosud byly zpracovávány velmi složitě nebo vůbec.

Aplikace Optimalizace denního využití pracovních sil pomáhá efektivně přidělovat a přerozdělovat zaměstnance mezi středisky výroby podle potřeby.

Celý systém umožňuje exportovat množství údajů v různých formátech pro další analytické zpracování.