Sklad
1. Tisk rozpisu zboží na faktuře
Jak vytisknout na faktuře ze skladu rozpis zboží?

Zkontrolujte v číselníku skladů u daného skladu, zda je zaškrtnuta volba “Na faktuře tisk rozpisu zboží”. Pokud není, zaškrtněte jej a znovu spusťte program, aby byl parametr uplatněn.
Pokud do záložky Text u nově vytvořené faktury v knize faktur cokoli dopíšete, vytiskne se dopsaný text před rozpisem zboží ze skladu.
Pokud pro text použijete poznámku (Ctrl + F11), dopíše se text až za rozpis zboží.


2. Oprava příjemky, která vznikla převodem z jiného skladu
Položky příjemky, která vznikla převodem z jiného skladu nelze opravovat ani po zapnutí nejvyšších práv k opravám.

Lze ji opravit pouze prostřednictvím původní výdejky, ze které tato příjemka vznikla.  Otevřte příslušnou výdejku pro převod na jiný sklad, změňte u položek potřebné údaje a po uložení položek a celé výdejky se změna projeví i v druhém skladu na příslušné příjemce.


3. Přepínání mezi sklady
Přepínat mezi jednotlivými sklady v rámci jedné firmy se můžete i bez uzavírání oken. Tzn., že můžete pracovat na příjemkách a výdejkách v jednom skladu, pak zvolit v hlavní nabídce jiný sklad a v otevřených oknech sledovat údaje z aktuálně vybraného skladu

 

4. Nastavení parametru skladu v číselníku skladů pro přepočet cen
Jak v číselníku skladů změnit položka pro výpočet skladové ceny "na pokyn" v průběhu roku?

Nastavení parametru skladu, které se váže na výpočet cen, lze měnit jen v případě, že ve skladu nebyly dosud žádné pohyby (příjmy a výdeje). Znamená to tedy, že tento parametr lze nastavit až při přechodu do nového kalendářního roku, když ve skladu žádné pohyby nejsou.


5. Rozšířené vyhledávání a možnost zapnutí filtru v adresáři firem, skladových kartách, ceníku, objednávkách, příjemkách a výdejkách
Ve skladových kartách můžete vyhledávat podle registračního čísla nebo názvu běžným způsobem po stisku klávesy F7 nebo volbou nabídky Karta/Vyhledání záznamu. Pokud chcete vyhledávat podle libovolné části reg. čísla nebo názvu, zaškrtněte políčko Hledat nejbližší podobnou hodnotu. Další skladovou kartu splňující stejnou podmínku najdete po stisknutí kláves Shift+F7.

V adresáři firem, skladových kartách, ceníku, objednávkách, příjemkách a výdejkách přibyla nová možnost vyhledávání pomocí kombinace kláves Ctrl+F7 nebo stisknutím tlačítka vyhledavani

Toto vyhledávání umožňuje nadefinovat širokou škálu podmínek, které lze vzájemně propojovat. Podmínky pro vyhledávání se definují zvlášť pro každou oblast - adresář firem, příjemky, výdejky atd. Podmínky lze zadávat parametricky, zapsáním SQL dotazu, předdefinovanými podmínkami, které budou postupně dodávány výrobcem, nebo jejich kombinacemi.

Rozšířené vyhledávání lze použít dvojím způsobem. Buď pro postupné vyhledávání záznamů odpovídajících zadané podmínce nebo pro zobrazení v seznamu jen těch záznamů, které zadanou podmínku splňují (filtr). Tento způsob závisí na zaškrtnutí políčka Zobrazit v seznamu umístěného pod tlačítkem Zobrazit. V některých případech je umožněno zaškrtnutí měnit, jinde je trvale políčko zaškrtnuto nebo naopak trvale není zaškrtnuto.

Pokud bylo před spuštěním vyhledávání políčko Zobrazit v seznamu pod tlačítkem Zobrazit zaškrtnuto, budou jako výsledek vyhledávání zobrazeny jen záznamy odpovídající zadané podmínce (tzv. filtr). Tento filtr můžete zrušit přestavěním dohledávacího pole filtr na Všechny záznamy. Pokud políčko Zobrazit v seznamu nebude zaškrtnuto, výsledkem vyhledávání bude nastavení kursoru na první záznam odpovídající zadané podmínce (vyhledání). V takovém případě se na další záznam odpovídající zadané podmínce přesunete stisknutím kláves Shift+F7.

Příklad zadání jednoduché podmínky pro vyhledávání skladových karet s konečným stavem nižším, než zadané množství:

Příklad zadání podmínky pro vyhledávání skladových karet s konečným stavem nižším, než je zadaný minimální limitní stav ve skladové kartě a jen těch, které mají limitní stav zadán větší jak nula:

Zadání složené podmínky

V případě složené podmínky z více výrazů lze další výraz přidat stiskem tlačítka Další. Jednotlivé výrazy je nutno spojit pomocí logického operátoru (a zároveň, nebo), který se stane aktivní po založení nového výrazu. Jednotlivé výrazy se pak objevují jako záložky v horní části okna.
Zrušení aktuálního výrazu v podmínce provedete stiskem tlačítka Vymazat.
Pokud je v podmínce použito minimálně 3 výrazů, je možné je přesouvat v podmínce směrem doleva nebo doprava pomocí tlačítka Přesun podmínky o 1 vlevo (vpravo).presun podminky Pokud tlačítko není aktivní, nemá volba v tomto případě smysl.
Novou podmínku vytvoříte stiskem tlačítka Nové. Přepínač Podmínka nastavte na hodnotu “Podmínka zadáním SQL dotazu”. Do SQL dotazu doplňte podmínku (pro její sestavení můžete vybírat z údajů zobrazených v okně v levé části) (KONEC_MJ < LIMIT_MIN) AND (LIMIT_MIN > 0) .
Potom stiskněte tlačítko Uložit. Dále pokračujte již shodně jako v prvním příkladu.
Novou podmínku vytvoříte stiskem tlačítka Nové. Do parametrů podmínky vyberte ze seznamu údaj “Konec_MJ” (postavte se na něj kursorem). V operátorech vyberte “< menší”. V hodnotě doplňte do prvního pole výchozí hodnotu, která se má předbízet pro vyhledávání (například 10). Pak zaškrtněte políčko “Dotaz na hodnotu” a do textu otázky napište například “Zadejte limitní množství”. Potom stiskněte tlačítko Uložit.
Podmínku je potřeba označit tak, abyste později při výběru podmínky věděli, o jaké vyhledávání se jedná. Do názvu podmínky tedy napište například “Konečný stav pod zadaný limit”. Doplňte číslo podmínky (podle tohoto čísla budou podmínky řazeny za sebou). Zadáním čísla do pole skupina přiřadíte podmínku do skupiny (nemusíte doplňovat). Můžete si tedy vytvořit více skupin podmínek pro vyhledávání. Popis slouží k podrobnější identifikaci podmínky (nemusíte doplňovat).
Po uložení podmínky uzavřete okno vyhledávání a znovu jej otevřete stiskem kláves Ctrl+F7. Program si načte nově vytvořenou podmínku. Podmínku můžete nyní vybrat ze seznamu a spustit vyhledávání pomocí tlačítka Provést nebo funkční klávesy F7.
Políčko Zobrazit v seznamu není umožněno zaškrtnout, výsledkem vyhledávání bude tedy nastavení kursoru na první záznam odpovídající zadané podmínce (vyhledání). Na další záznam odpovídající zadané podmínce se přesunete stisknutím kláves Shift+F7.
Pokud Vám zadání již existující podmínky nevyhovuje, můžete ji upravit po stisknutí tlačítka Editovat. Pokud chcete uložit prováděné změny do nové podmínky pro vyhledání a původní podmínku ponechat tak, jak vypadala původně, zaškrtněte při ukládání zaškrtávací políčko Jako novou.
Zrušení celé podmínky provedete tlačítkem s červeným křížkem Vymazat podmínku z databáze, které se nachází vlevo nahoře.vymaz podminky
Zadání podmínky je možné zkontrolovat tlačítkem Test podmínky. test podminky