Mzdy


1. Ukončení 1. pracovního poměru a začátek 2. ve stejném měsíci
    Zaměstnanec skončil HPP na 42.5 hodiny týdně k 15. dni v měsíci a od 16. dne nastoupil na HPP na 30 hodin týdně. Jak ho vést v programu, aby měl 1 základ daně?

    Nejjednodušším řešením je ručně vypočítat časovou mzdu za daný měsíc a přepsat hodnotu mzdové položky číslo 50 (časová mzda) ve zpracování mzdy.


2. Přeplatek daně
        Zaměstnanci zaplatili za loňský rok na zálohách daně z příjmů více než měli. Jakým způsobem zajistit v programu, aby se finančnímu úřadu odvedlo méně (o loňský přeplatek)?

        Příkaz k úhradě předbídne částku sníženou o částky vrácené daně automaticky. Pokud je výsledná částka mínusová, v příkaze k úhradě se v položce pro odvod daně z příjmů objeví nula. V následujícím měsíci je potřeba ručně snížit částku odvodu daně o zbytek přeplatku nezúčtovaném v předchozím měsíci.

3. Hodinový průměr na dovolenou
        V matrici je uložen výpočet denního průměru na dovolenou i průměru na nemoc, ale hodnota hodinového průměru na dovolenou zůstává nulová. Přepočet průměrů nepomáhá.

        Může to být způsobeno nastavením parametrů. V Nastavení parametrů (nabídka Servis) na záložce Mzdy ve spodní části zkontrolujte, zda nemáte zaškrtnuté políčko u volby “Individuální zadání odpracovaných hodin pro výpočet průměru na dovolenou”. Pokud ano, uvolněte jej, uložte nastavení parametrů a pak znovu spusťte program, aby se změněný parametr uplatnil. Následně v nabídce Agenda spusťte Výpočet průměrů s nezaškrtnutým políčkem “jen průměry neoznačené jako platné do konce rozhodného období.”


4. Mzdový list propuštěného pracovníka
            Pracovník byl propuštěn k 31.12.1999. Onemocněl v ochranné lhůtě, v lednu dostal proplacenou nemocenskou. Jakým způsobem vytisknu jeho mzdový list za leden?

            V tiskové sestavě Mzdový list nesmí být zaškrtnuto zaškrtávácí políčko u volby "Bez zaměstnanců propuštěných v minulých letech" v levé spodní části okna.


5. Kontrola nároku na dovolenou
            Při ukládání mzdy se objeví hlášení, že nárok na dovolenou v měsíci je nižší než poskytnutá dovolená.

            1) Hlášení je pouze informativní.
            2) Nárok na dovolenou se odvozuje od odpracovaných dnů v kalendářním roce (1/12 dovolené za 22 odpracovaných dnů; po 60 odpracovaných dnech - za každý měsíc 1/12). Údaje o odpracovaných dnech naleznete na druhé matriční kartě zaměstnance.
            3) Při ukládání mzdy se kontroluje i celkový nárok na dovolenou podle délky odpracované doby v daném roce.

            Příklad:
            Pracovník končí k 31.3. a měl 13 dnů staré dovolené a 6 dnů nové. V lednu si vybral 5 dnů, v březnu vyčerpá zbytek tj. 14 dnů. Při ukládání mzdy hlásí nárok pouze na 12 dnů. (Stará dovolená 8 dnů, nárok v tomto roce 25/12*2=4,17=>4 dny)

     

6. Zaúčtování penzijního připojištění
                Jak zaúčtovat příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění rozděleně do 3% a nad 3%?

                1) V číselníku Definice zaúčtování mezd doplňte do předkontací nové řádky. Jako číslo předkontace použijte  číslo vyšší než je  poslední např. 10.  Pokud chcete zaúčtovat penz. připoj. po střediscích, doplňte do sloupce Součty S. Viz. tabulka.

         
Předkontace Pořadí Text Účet M/D Podmínka
10 1 Penz.PP - firma do 3 % 5........ M 1
10 2 Penz.PP - firma nad 3 % 5....... M 2
11 1 Penz.PP - protiúčet 3........ D 0


        2) Do mzdové položky 110 Penz. přip. daň. doplňte čísla předkontace (10 11)

        3) Do podmínek doplňte:
       
Podmínka Název Filtr
1 Penzijní přip. firmy daněné PENZPP_DANOVE
2 Penzijní přip. firmy nedaněné

PENZPP_NEDANOVE


7. Dohody nepojištěné a pojištěné (mzdová položka 95 a 96)
        K čemu se používají mzdové položky 95 (dohody nepojištěné) a 96 (dohody pojištěné)?

        Položka dohody nepojištěné (95) se týká vyplacených odměn za práci konanou:
        1) na pracovní poměr (a dohodu o prac. činnosti), který netrval déle než 7 kalend. dnů po sobě jdoucích nebo odměna nepřesáhla 400 Kč za kalend. měsíc (§6 z. 54/1995 Sb.),
        2) na dohodu o provedení práce, ze které se neodvádí ZP a SP.

        Položka dohody pojištěné (96) se týká dohod o pracovní činnosti, ze kterých se odvádí ZP a SP.

8. Nevyrovnané strany MD/D účetního dokladu
            Při zaúčtování  mezd se objeví hlášení, že nejsou vyrovnány strany MD/D účetního dokladu, i když v minulých měsících bylo vše vpořádu.

            Zkontrolujte definici zaúčtování. V případě, že jste přijímali nového zaměstnance, nebo přidávali novou kategorii a některého ze zaměstnanců na ni přeřadili, pak zkontrolujte v definici zaúčtování jednotlivé podmínky, zda nejsou navázány právě na čísla zaměstnanců nebo kategorií. Mohlo by se stát že nové číslo kategorie nebo číslo zaměstnance je mimo rozsah nadefinovaný pro podmínku v definici zaúčtování
.

9. Krácení dovolené pro nemoc  
        Pro krácení dovolené se započítavájí dny pracovní, nikoli kalendářní. Započítávají se také kalendářní dny neplaceného volna.
        Do doby pro krácení dovolené se nezapočítávají kalendářní dny neomluvené absence, protože se v tomto případě předpokládá krácení dovolené jiným způsobem. Zákoník práce hovoří o možném krácení o 1 až 3 dny za jeden den neomluvené absence, ale tato možnost je na rozhodnutí zaměstnavatele.

        Počet dnů pro krácení se zobrazuje na třetí matriční kartě zaměstnance. Obecně do tohoto pole není vstup umožněn, ale po zvolení volby "Přístup do všech údajů", prostřednoctvím volby Parametry na horní programové liště, je umožněna jeho oprava.

        Příklad: Zaměstnankyně na začátku roku čerpala 4 dny dovolené z minulého roku, následně onemocněla na 7 měsíců. S ukončením nemoci jí skončil i pracovní poměr. Zbylo jí 6 dnů dovolené z minulého roku, které jí budou proplaceny. Nárok na dovolenou v letošním roce je nulový. V matrici se na začátku roku vyplnil nárok na dovolenou v aktuálním roce 20 dnů, a nyní se při zpracování mzdy objeví hlášení, že by měla být krácena dovolená (zameškáno více než 100 dnů).   
        V matrici je třeba opravit nárok v aktuálním roce na 0 a zároveň zaškrtnout pole Nedopočítávat nárok, aby se při ukládání mzdy znovu nedoplnil nárok na dovolenou v aktuálním roce.


10. tisk příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění
        Ve mzdovém listě je potřeba tisknout příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.

        V zadání tiskové sestavy mzdový list najděte pole "Ostatní údaje po měs." Myší klepněte do bílého pole, aby se objevil kurzor. Napište text bez uvozovek: "PenzPripojFirmy=Příspěvek na PP". Pod údaji o mzdovém kontě zaměstnance se bude tisknout v každém měsíci příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.
        .

11. V tiskové sestavě za více období se netisknou údaje za určitý měsíc
        V přehledu zdravotního pojistného lze vytisknout všechny uzavřené měsíce kromě jednoho. V měsíci, který se netiskne jsou zpracovány mzdy a byl řádně uzavřen.

        Ověřte si správnost zadání období pro tisk v definici tiskové sestavy. Další možností, proč se daný měsíc netiskne může být absence plánovacího kalendáře pro daný měsíc v číselníku. Zkontrolujte "plánovací kalendář", který je v hlavní nabídce v číselnících. Ověřte si, zda nejsou v číselníku vymazány údaje za měsíc, který se Vám netiskne. Pokud ano, údaje naveďte znovu.

12. definice příkazu k úhradě do BEST KB a produktu Moje Banka
            Definici příkazu můžete použít pro import příkazu do programu BEST KB. Stejnou definici můžete použít také pro produkt Moje Banka, pokud použijete import souboru ve formátu BEST.
             Založení nové definice exportu:MZDY
            V programu MZDY, v tiskových sestavách zvolte sestavu 31-příkaz k úhradě. Vytvořte Nové zadání a pojmenujte jej. Vpravo zadejte směr výstupu "export příkazů" a klikněte na tlačítko "definice exportu". Ve variantě exportu zvolte variantu "Obecný textový", v části Exportovat do souboru napište jméno souboru s příponou ikm, kam má export proběhnout i s cestou (adresář v datové struktuře klienta banky, cesta by měla být popsána někde v manuálu bankovního klienta) a do definice exportu nakopírujte obsah připojeného souboru (BEST_mzdy.zip, označením obsahu a pomocí kombinace tlačítek Ctrl+C a Ctrl+V). Potom zmáčkněte tlačítko "Zpět" a zadání celé sestavy nezapomeňte uložit stiskem F10.

            Práce je potom shodná jako když vystavujete tištěný příkaz k úhradě. Pouze místo tlačítka tisk použijete Export. 

            Vytvořený soubor je potom potřeba naimportovat do programu BEST.
           
            UPOZORNĚNÍ !
            Čísla účtů nemohou obsahovat více jak jednu pomlčku. Pokud obsahují dvě pomlčky, zrušte pomlčku, která odděluje pravé trojčíslí. Pomlčka, která je umístěna zleva odděluje předčíslí, a proto ji zachovejte.

            Při zkopírování definice dejte pozor na to, aby za posledním řádkem definice (začíná TI) nebyl více jak jeden volný řádek.
       

Zkopírovat definici zadání
zkopírovat definice zadání

popis upgrade on-line
definice on-line

           
13. Výpočet základu zdravotního pojištění u zaměstnance, který nastoupil 1.1.2002
                Zaměstnanec nastoupil 1.1.2002, má časovou mzdu, s týdenní prac.dobou 37,5 hod.(je kuchař a dělá na směny). Jeho mzda včetně příplatku dělala 5043,- Kč. Počítač vypočítal základ ZP na 5516,-(mělo by snad být 5700,-Kč). Spočetl, že platí zaměstnanec 291 Kč a firma 454 Kč, tj.celkem 745 Kč, místo 770 Kč. Je to tak správně ?
                Zaměstnanec nastoupil 1.1.2002, což je svátek. Pokud skutečně začal pracovat až 2.1.2002, je pojištěn až od tohoto data, to znamená, že za 1.1.2002 si musí zaplatit zdravotní pojištění na zdravotní pojišťovně sám. (Zdravotně pojištěn z pracovního poměru je až s datem skutečného nástupu do práce - podle zákona.) Pokud byl jeho 1. pracovním dnem den 1.1.2002, pak zadejte správně do matrice "První pracovní den" a bude se mu zdr. poj. počítat z 5700 Kč. (Správný výpočet minimálního vyměřovacího základu ZP při skutečném nástupu 2.1.2002 - 5700/31*30=5516)